Since 1999

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Animal Spirit, gevestigd te Kerkstraat 104,6104AE te Koningsbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14063399.

1. Definities

Opdrachtgever is die persoon of organisatie die met Animal Spirit een overeenkomst aangaat, waarbij Animal Spirit haar diensten en producten aanbiedt.

Opdrachtnemer is Animal Spirit, de partij die haar diensten en producten aanbiedt aan de opdrachtgever.

Diensten bestaan voornamelijk uit – maar zijn niet beperkt tot – individuele behandelingen en workshops.

Klant is de natuurlijke persoon die namens de opdrachtgever de dienst of product bij Animal Spirit daadwerkelijk afneemt. Klant en opdrachtgever kunnen dezelfde persoon zijn.

2. Algemeen

2.1 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor zover schriftelijk door Animal Spirit bevestigd. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt nadrukkelijk afgewezen.
2.2 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige algemene voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht.
2.3 Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

3. Leveringsvoorwaarden

3.1 Aanbiedingen worden door Animal Spirit digitaal (via e-mail of website) gedaan.
3.2 De door Animal Spirit gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Animal Spirit is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk/digitaal binnen 30 dagen wordt bevestigd of door het verschijnen van de opdrachtgever bij Animal Spirit ter afname van de geoffreerde dienst, tenzij anders aangegeven.
3.3 Een aanmelding door middel van een email wordt een overeenkomst wanneer Animal Spirit de inschrijving schriftelijk bevestigd heeft. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving. Betaling geschiedt vooraf.
3.4 Animal Spirit is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Animal Spirit als bindend.
3.5 Indien een offerte niet wordt aanvaard, behoudt Animal Spirit zich het recht voor de gemaakte kosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.
3.6 Animal Spirit verplicht zich de door opdrachtgever of klant ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden goed te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.     3.7 Aanbiedingen en/of offertes van Animal Spirit gelden niet voor nabestellingen of nieuwe bestellingen.
3.8 Animal Spirit is bevoegd elk aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij te herroepen. Animal Spirit heeft het recht aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering af te zien.            3.9 Wederpartij heeft een aanbod van Animal Spirit aanvaard indien hij op de website van http://animalspirit.nl zijn accountgegevens (klantgegevens) heeft ingevuld en een bestelling heeft geplaatst, of wanneer hij deze gegevens per e-mail heeft bevestigd aan Animal Spirit. Na een door wederpartij gedane bestelling zendt Animal Spirit een orderbevestiging.

4.Prijzen, betaling en levering

4.1 Animal Spirit hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De op de website genoemde prijzen voor producten zijn vrij van BTW en exclusief bezorgkosten. De op de website genoemde prijzen van consults, workshops of andere diensten zijn vrij van BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.2 Indien een gedeelte van de overeengekomen diensten in overleg met Animal Spirit wordt geannuleerd of komt te vervallen, behoudt Animal Spirit zich het recht voor de geoffreerde prijzen voor de overige werkzaamheden aan te passen.
4.3 Betaling voor alle aanbiedingen product en dienst geschiedt door betaling ineens en vooraf, tenzij hier vooraf schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.
4.4 Betaling geschiedt indien gewenst en overeengekomen door gebruikmaking van een factuur en dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
4.5 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Na het verstrijken van de betalingstermijn (14 dagen na factuurdatum), wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist, met uitzondering van particulieren, die conform de wet wel een ingebrekestelling ontvangen.
4.6 Wettelijke rente voor het niet nakomen van de betalingsverplichting wordt berekend per maand, of een deel daarvan.
4.7 Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
4.8 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering die hij op Animal Spirit heeft of meent te hebben te verrekenen met openstaande facturen.
4.9 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Animal Spirit op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.        4.10 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Animal Spirit streeft ernaar om bestellingen binnen 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Animal Spirit echter niet verplicht.   
4.11 Animal Spirit houdt een beperkte voorraad van producten aan; het is daardoor mogelijk dat de uitleveringstermijn langer wordt.     
4.12 De uiterste leveringstermijn voor producten is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. Levering van diensten vindt plaats op een met de klant overeengekomen datum en tijdstip.

5. Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Animal Spirit onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen redelijkerwijs niet van Animal Spirit kan worden verlangd, ongeacht of de omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.
5.2 Onder overmacht wordt ook verstaan overstroming, stormschade, stremmingen in het vervoer, stagnatie/beperkingen en of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand en ongevallen waardoor uitvoering van een dienst onmogelijk wordt.
5.3 Overmacht ontslaat Animal Spirit van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht van de dienst, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten of schade kan doen gelden.

6. Opzegging en annulering

6.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering van diensten en producten alleen na volledige betaling door wederpartij van het factuurbedrag. 6.1 Animal Spirit bepaalt de wijze van levering, verzending en de verzendroute.
6.2 Animal Spirit behoudt zich het recht voor, zonder opgave van redenen, de opdracht geen doorgang te laten vinden of een aangewezen deelnemer te weigeren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van al betaalde gelden, exclusief de al gedane voorbereidingen.
6.3 Annulering van een met Animal Spirit gesloten overeenkomst is niet mogelijk, tenzij in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst zelf uitdrukkelijk anders bepaald, of tussen partijen nader schriftelijk overeengekomen.
6.4 Indien de klant een dienst binnen 2 werkdagen (48 uur) van de bedoelde afspraak afzegt, wordt hele bedrag van de dienst in rekening gebracht.  
6.5 Vanaf het moment dat Animal Spirit goederen ter aflevering aanbiedt aan de vervoerder (bijvoorbeeld PostNL), berust het risico van tenietgaan of achteruitgang (o.a. beschadiging, verlies, diefstal) van de goederen bij de wederpartij. Indien er sprake is van consumentenkoop, berust dit risico bij de wederpartij vanaf de bezorging.     
6.6 Annulering door de wederpartij heeft te allen tijde schriftelijk (per e-mail) te geschieden.
6.7 Annulering door de klant kan tot 6 weken voor aanvang van een workshop of consult. Er wordt dan een nieuwe datum gepland maar er geldt geen restitutie. Wordt dit niet geannuleerd dan is de klant verplicht het totaalbedrag van de workshop of consult te voldoen. 
6.8 In geval van consumentenkoop heeft wederpartij gedurende 14 dagen na de ontvangst van het goed het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring. In dat geval dient wederpartij de goederen, ongeopend en ongebruikt, ten spoedigste en voor eigen rekening aan Animal Spirit retour te zenden. Animal Spirit zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde teruggeven. Herroepingsrecht van de wederpartij is uitgesloten bij bederfelijke waren, tijdschriften en ander drukwerk en waren specifiek voor de wederpartij gemaakt of aangepast.    
6.9 In het geval van diensten zoals consults en workshops heeft Animal Spirit geen verplichtingen richting de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Animal Spirit kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Werkzaamheden die door Animal Spirit zijn verricht voor het intreden van de overmacht mogen aan de wederpartij worden gefactureerd


7. Aansprakelijkheid en klachten

7.1 De resultaten van toepassing en gebruik van de door Animal Spirit verrichte werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factoren die ook buiten haar invloed kunnen vallen. Ofschoon elke dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Animal Spirit derhalve geen garanties verstrekken met betrekking tot de door haar verrichte diensten. Dit laatste geldt ook indien in de omschrijving van de opdracht bepaalde resultaten zouden zijn opgenomen.
7.2 Animal Spirit is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Animal Spirit is niet aansprakelijk voor:
– bij opdrachtgever, klant of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever of klant aan Animal Spirit;
– bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Animal Spirit ingeschakelde professionals;
– bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.
7.3 Animal Spirit heeft te allen tijde het recht door opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.
7.4 Opdrachtgever is, indien hij overweegt Animal Spirit aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met Animal Spirit in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.
7.5 Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het overeengekomen bedrag behorend bij de opdracht.
7.6 Wederpartij dient de goederen direct bij ontvangst te controleren. Alle klachten dienen Animal Spirit binnen bekwame tijd nadat wederpartij eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen bekend zijn geworden of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, doch uiterlijk binnen twee weken na levering van de goederen, schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en).
7.7 Klachten kunnen worden gericht aan het adres van Animal Spirit, zijnde: Kerkstraat 104, 6104AE Koningsbosch.     
7.8 Goederen, waaromtrent wederpartij heeft gereclameerd, dienen zorgvuldig en ongebruikt, onvermengd, in de meegeleverde verpakking en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en ter beschikking te worden gesteld door verzending van de goederen aan Animal Spirit op kosten van de wederpartij.

8. Intellectueel eigendom

8.1 Alle door Animal Spirit bedachte diensten, workshops, adviezen, etc. worden en blijven uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Animal Spirit.
8.2 Openbaarmaking, overdracht of verspreiding van deze diensten, workshops, adviezen, etc. door opdrachtgever of derden, mag alleen plaatsvinden met toestemming van de Animal Spirit.
8.3 Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen is opdrachtgever in ieder geval een boete van € 10.000,00 per overtreding aan Animal Spirit verschuldigd.

9. Vertrouwelijkheid

9.1 Animal Spirit is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever. Animal Spirit zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
9.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Animal Spirit gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Animal Spirit zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Animal Spirit niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

10. Resultaat

Animal Spirit spant zich ervoor in bij de uitvoering van de diensten met de beschikbare kennis, vaardigheden, ervaring en werkcapaciteit het beoogde resultaat te bereiken.
Animal Spirit aanvaart alleen opdrachten waardoor zij gekwalificeerd is of waarvoor zij de gekwalificeerde personen kan inhuren. Toch kan Animal Spirit geen garanties geven voor het resultaat, omdat dit mede afhangt van de inbreng van de opdrachtgever. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden weet de klant dat er geen enkele claim naar Animal Spirit kan worden gemaakt betreffende resultaat.

11. Rechtskeuze

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

 

Scroll naar boven